News

Displaying 11-18 of 18 results.

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

31 Jul 2018

บริษัทTISได้ทำการทดสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย

งาน overhaul หม้อแปลง

งาน overhaul หม้อแปลง

25 Jul 2018

บริษัท TIS ได้ทำการเปลี่ยน bushing 115kV ที่ site งาน

การอบรมหลักสูตรที่2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํ้ามัน Dissolves Gas Analysis (DGA)

การอบรมหลักสูตรที่2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํ้ามัน Dissolves Gas Analysis (DGA)

27 Jun 2018

จัดอบรมเมื่อ วันพุธและพฤหสับดี ที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม กลุ่มบริษัท TIS จำกัด ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ 10220

การอบรมหลักสูตรที่ 1 การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

การอบรมหลักสูตรที่ 1 การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

03 Apr 2018

เมื่อวันอังคารที่ 3 และวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม กลุ่มบริษัท TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ

งานเปิดตัวโปรแกรม Professional Transformer Diagnostics (PTD)

งานเปิดตัวโปรแกรม Professional Transformer Diagnostics (PTD)

17 Aug 2017

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnostics)