About us

              บริษัท ทีไอเอส กรุ๊ป ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส และบริษัท อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ หรือ ไออีซี โดยบริษัท ทีไอเอสฯ รับผิดชอบงานด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบผลิตและระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลงไปจนถึงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น งานวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ งานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในสนาม เช่น ซ่อมหม้อแปลง และ Circuit breaker ส่วนบริษัทไออีซี รับผิดชอบงานด้านทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพของน้ำมันหม้อแปลง งานด้านฝึกอบรม และงานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

              บริษัท ทีไอเอส กรุ๊ป ดำเนินงานมาประมาณ 16 ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทบำรุงรักษาของคนไทยที่มีความสามารถและศักยภาพใกล้เคียง หรือมากกว่า บริษัทที่มาจากต่างประเทศ บริษัทฯ ดำเนินการโดยวิศวกรคนไทย โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่หาได้ในปัจจุบัน มาใช้ในการบริการลูกค้า รวมทั้งนำวิศวกรอาวุโสที่มีประสบการณ์สูง มาเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ของบริษัท คือ เป็นบริษัทบำรุงรักษาด้านไฟฟ้าที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือได้มากที่สุด