Consulting service

Update : 29 Aug 2018

Plan to maintenance

Plan to maintenance

บริษัท TIS ENGINEERING สามารถช่วยท่านในการวางแผน เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ( best practice ) ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ด้วยหัวข้อที่ครอบคลุม

Extension life for transformer

Extension life for transformer

ข้อเสนอแนะสำหรับการยืดอายุหม้อแปลง

Transformer asset management (TIS/TRAMS/PTD )

Transformer asset management (TIS/TRAMS/PTD )

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า โดยไม่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์มากพอ มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอุปกรณ์ใด ๆที่มีความสำคัญต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอายุงานที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง / เทคนิคใหม่ ของการตรวจสอบ การวินิจฉัย เพื่อการประเมินสภาพ และการยืดอายุงานของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท TIS GROUP มีการพัฒนาโปรแกรม TIS/TRAMS/PTD เป็นโปรแกรมในการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด