ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

15 Nov 2018

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองฝึกอบรมด้านช่าง การไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง 

Photo Gallery