Search


Displaying 141-150 of 150 results.

การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (ขั้นพื้นฐาน) !!!(Coming soon)!!

07 Nov 2018

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง # พื้นฐานของหม้อแปลงและอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น Core, windings, insulation, bushings, tap changer # หลักการ วิธีการการทดสอบทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการประเมิน สภาพหม้อแปลง # การวิเคราะห์ผลทดสอบและการอ่านค่ารายงานผลการทดสอบที่ถูกต้องและเหมาะสม # ความปลอดภัยในการทดสอบและข้อควรระวังในการทดสอบ # ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในการทดสอบ

Download เอกสารงานสัมมนาเรื่อง Transformer's Life Extension

12 Mar 2019

Download เอกสารงานสัมมนาเรื่อง Transformer's Life Extension พร้อมประเมินความพึงพอใจ

หลักสูตรที่เปิดอบรมปี 2562

02 May 2019

เปิดจองรับสมัครอบรม ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 2562

มาทำความรู้จักกับ on-line regeneration

01 Oct 2019

“ การกำจัดน้ำในฉนวนกระดาษ เพื่อยืดอายุหม้อแปลง (ไม่ต้องยกเข้าโรงงาน) การฟื้นฟูสภาพน้ำมันที่มีค่ากรด ค่า Power Factor สูงและ/หรือมีค่า IFT ต่ำ (ปรับปรุงด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้) ”

การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ เพื่อขยายอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ระบบไฟฟ้า

17 Apr 2020

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหรือ Power transformer เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญที่สุดในทุกระบบไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือหรือความมั่นคงของหม้อแปลงไฟฟ้ามีความสำคัญยิ่งต่อผู้ใช้งาน การละเลยไม่ให้ความสำคัญหรือมองข้ามการบำรุงรักษาที่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาไม่เพียงแต่หม้อแปลงไฟฟ้าเอง แต่จะส่งกระทบต่อระบบไฟฟ้าตามมาอีกด้วย

ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

01 Jun 2020

กลยุทธ์การบำรุงรักษาที่ดีที่สุด จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมใช้งาน และความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงไปตลอดอายุงาน เมื่อตรวจพบความผิดปกติ เทคนิคการตรวจวินิจฉัย สามารถนำไปใช้ ในการประเมินความรุนแรง และ ตัดสินใจว่าหม้อแปลงสามารถนำเข้าใช้งานได้หรือไม่

การเลือกใช้วิธีการป้องกันและบรรเทาปัญหา Corrosive sulfur

01 Jul 2020

ปัญหา Corrosive Sulfur ได้เข้ามามีบทบาทต่อหม้อแปลงไฟฟ้าและได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ขณะที่อยู่ในสภาวะการใช้งานปกติโดยไม่มีสัญญาณเตือนผ่าน การตรวจวัด Dissolved Gas Analysis (DGA) ซึ่งปัญหา Corrosive Sulfur นั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากสารประกอบซัลเฟอร์ทุกชนิดในน้ำมันหม้อแปลง มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ผลกระทบเบื้องต้นของปัญหา Corrosive Sulfur คือ เกิด copper sulfides (Cu2S) บนพื้นผิวทองแดงที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและไปเกาะอยู่บนกระดาษฉนวน

การเลือกใช้วิธีการป้องกันและบรรเทาปัญหา Corrosive sulfur

01 Jul 2020

ปัญหา Corrosive Sulfur ได้เข้ามามีบทบาทต่อหม้อแปลงไฟฟ้าและได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ขณะที่อยู่ในสภาวะการใช้งานปกติโดยไม่มีสัญญาณเตือนผ่านการตรวจวัด Dissolved Gas Analysis (DGA) ซึ่งปัญหา Corrosive Sulfur นั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากสารประกอบซัลเฟอร์ทุกชนิดในน้ำมันหม้อแปลง มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ผลกระทบเบื้องต้นของปัญหา Corrosive Sulfur คือ เกิด copper sulfides (Cu2S) บนพื้นผิวทองแดงที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและไปเกาะอยู่บนกระดาษฉนวน

การตรวจวัด Partial discharge ของหม้อแปลงไฟฟ้า

11 Aug 2020

Partial discharge (PD) เป็นการ breakdown ทางไฟฟ้าบางส่วนที่เกิดขึ้นในระบบฉนวน ดังนั้นการที่มี PD ปรากฏอยู่ในระบบฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของฉนวนโดยรอบและท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การเกิด Breakdown อย่างสมบูรณ์ได้

ปัญหาและการประเมินค่าความชื้นในฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า

04 Jan 2021

น้ำ/ความชื้นถือเป็นศัตรูตัวร้ายของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงที่มีความชื้นต่ำเปรียบเสมือนคนที่มีสุขภาพดี สามารถใช้งานหม้อแปลงที่มีโหลดสูงได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา หม้อแปลงที่มีความชื้นมากเปรียบเสมือนคนน้ำหนักเกินที่มีสุขภาพไม่ดี การใช้งานหม้อแปลงจำเป็นที่ต้องจำกัดโหลดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Bubble ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ตามมา ความชื้นในระบบฉนวนเป็นปัจจัยที่เพิ่มการเสื่อมสภาพให้เร็วขึ้น