เปิดอบรมหลักสูตร เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า และ รีเลย์ ที่ใช้ในระบบป้องกัน (POWER SYSTEM AND RELAY PROTECTION)

30 Aug 2018 - 31 Aug 2018

          ระบบไฟฟ้าเป็นระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากที่ต่างๆ ไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ามีตั้งแต่ระบบขนาดใหญ่ เช่น การส่งจ่ายจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีย่อยของโรงงานเข้าสู่ระบบการผลิตของโรงงาน ซึ่งการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้มีโอกาส ที่จะทำงานผิดพลาดหรือบกพร่องได้ ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นลุกลามไปมาก หรือทำความเสียหายขนาดใหญ่ได้ จึงต้องมีการใช้ รีเลย์ (Relay) ในการตรวจจับ และป้องกันจำกัดความเสียหายของระบบให้อยู่ในวงแคบที่สุด ไม่ให้ลุกลามต่อไป เนื้อหาของหลักสูตรนี้ จึงเป็นการกล่าวถึง การป้องกันระบบไฟฟ้าพื้นฐาน, ระบบสายดิน, ระบบ CT & PT ที่ใช้ในการส่งสัญญาณให้กับ รีเลย์ (Relay), รีเลย์ (Relay) ชนิดต่าง ๆ และพื้นฐาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานและการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังอย่างครบถ้วน

วิทยากรผู้บรรยาย

          คุณ สมพล ชำนาญวนิชกุล

วันเวลา และสถานที่

          วันพฤหัสบดี - ศุกร์ที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม 1 และห้องอบรม 2 ของกลุ่มบริษัท TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 7, 500 บาท

(หากสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีส่วนลดให้ 500 บาทต่อท่าน)

(ค่าฝึกอบรมนี้ : รวมค่าเอกสารที่ใช้ในการอบรม ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

              คุณอรทัย  ใจมูล ( คุณผึ้ง ) (ฝ่ายประสานงานการอบรม)

              Tel. 02 - 992 – 4477   Fax. 02 - 992 - 4447

              Mobile. 088 - 022-9258 (คุณอรทัย)                       E - mail.: orathaij.iec@gmail.com.,

                           089 - 796-5252 (คุณยุทธนา)                                      yutthana@tisservice.com,,

                           088 - 022-9255 (คุณสุรินทร์)                                      surin@tisservice.com

 

Document