Services

Electrical testing service

Electrical testing service

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่องานบำรุงรักษา, งานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่, หรืองานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ, สามารถทำได้ โดยทีมงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา

Transformer Oil Testing Laboratory

Transformer Oil Testing Laboratory

Transformer Oil Laboratory ของบริษัท IEC มีทีมงานที่มีประสบการณ์และบุคลากรทางด้านวิศวกรรม ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการทดสอบและวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง โดยเครื่องมือที่ทันสมัย วิธีการตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งงานทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาตามวาระและวินิจฉัยอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis) ของบริษัท ช่วยในการประเมินสภาพของน้ำมันหม้อแปลง และวิเคราะห์ผล DGA เพื่อหาสภาพความผิดปกติของหม้อแปลง ได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ด้วย

Transformers repair and refurbish

Transformers repair and refurbish

หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต้นทุนสูงมาก การจัดซื้อและจัดส่งอาจใช้เวลาหลายปีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ อายุงานเฉลี่ยของหม้อแปลงคือ 25 - 30 ปี ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานไม่ได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดของหม้อแปลงเอง หรือเพื่อยืดอายุการใช้งาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงและปรับปรุงสภาพหม้อแปลง หากต้องการ เราพร้อมจะทำงานร่วมกับลูกค้าในการตรวจสอบสภาพของหม้อแปลงเพื่อการปรับปรุง และซ่อมแซม ให้ได้หม้อแปลงสภาพดีที่สุด เพื่อการใช้งานได้ตามเวลาที่กำหนด

Transformer Risk Asset Management System

Transformer Risk Asset Management System

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า โดยไม่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์มากพอ มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอุปกรณ์ใด ๆที่มีความสำคัญต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอายุงานที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง / เทคนิคใหม่ ของการตรวจสอบ การวินิจฉัย เพื่อการประเมินสภาพ และการยืดอายุงานของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท TIS GROUP มีการพัฒนาโปรแกรม TIS/TRAMS/PTD เป็นโปรแกรมในการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

Consulting service

Consulting service

TIS GROUP มีทีมงาน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์จริงในสนามมากกว่า30ปีขึ้นไป ที่จะให้คำปรึกษาทั้งในด้านการทดสอบ และวิเคราะห์อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง, โดยเฉพาะหม้อแปลงและระบบรีเลย์ป้องกัน ท่านสามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จากโปรแกรมการวินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลง การทดสอบทางด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ผลทดสอบ และการประเมินสภาพอุปกรณ์ รวมทั้งงานด้านการศึกษาระบบไฟฟ้าและคุณภาพของระบบไฟฟ้าที่เราใช้งานอยู๋