Transformers repair and refurbish

Update : 05 Jun 2019

          การซ่อมแซมและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ที่สามารถทำได้ในสนาม ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการ เนื่องจากเป็นทีมงานที่มีคุณภาพ และประสบการณ์สูงในการทำงาน เช่น การซ่อมรั่ว การเปลี่ยนประเก็น การเปลี่ยน bushing หรือการเปลี่ยน Valve ต่างๆ  การ Overhaul on load Tap Changer โดยทีมงานสามารถบริการในลักษณะ One Stop Service ตั้งแต่การวางแผนงานและศึกษาตัวอุปกรณ์ก่อนปฎิบัติงานจริง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างครบถ้วน, จัดหา Spare part, แก้ไข/ปรับปรุง, กรองน้ำมัน, ทดสอบค่าทางไฟฟ้า ตลอดจนการนำกลับเข้าใช้งานในระบบอย่างปลอดภัย ควบคุมงานโดยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง 

Transformer Oil purify

Transformer Oil purify

ในการทำให้น้ำมันหม้อแปลงบริสุทธิ์ จะขึ้นอยู่เวลาและชนิดของสารปนเปื้อนที่ต้องนำออกจากน้ำมันหม้อแปลง ถ้าการปรับปรุงสภาพน้ำมันไม่ตรงกับสาเหตุของการปนเปื้อน ก็จะกลับมาเป็นอีก TIS Group มีโปรแกรมรวมทั้งบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และวินิจฉัยผลทดสอบการปนเปื้อนของน้ำมันว่าเป็นชนิดไหน ต้องกำจัดด้วยวิธีใด สามารถกำจัดออกได้มาก/น้อยเพียงใด โดยมีเครื่องมือพร้อมปรับปรุงสภาพให้ตรงจุดกับสาเหตุมากที่สุด

Repair oil leakage

Repair oil leakage

ความชื้น อ๊อกซิเจน และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก จะเป็นตัวการทำให้ระบบการฉนวน ของหม้อแปลงโดยเฉพาะน้ำมันหม้อแปลงเสื่อม ดังนั้นต้องมีวาระในการตรวจสอบการรั่วซึม ของส่วนประกอบต่างๆของหม้อแปลง เมื่อพบการรั่วซึมต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที หรือในการบำรุงรักษาลักษณะเชิงรุก ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนประเก็นก่อนหมดอายุงาน

Overhaul on load Tap Changer

Overhaul on load Tap Changer

จากการสำรวจพบว่า On load tap changer (OLTC) เป็นอุปกรณ์กลุ่มหลักที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ดังนั้น OLTC ต้องมีการวางแผนในการบำรุงรักษา ซึ่งการบำรุงรักษาต้องทำทั้งแบบTime base maintenance และ Condition base maintenance บริษัท TIS Group มีความพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง ที่จะช่วยท่านทำการบำรุงรักษาทั้งสองแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Spare parts

Spare parts

สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับการ repair และ refurbish คือการเตรียมการที่ดี และความพร้อมของ Spare parts บางครั้งการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงสภาพ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ เพราะขาดการเตรียมการที่ดี หรือความไม่พร้อมของ spare parts