Transformer Oil Testing Laboratory

Update : 04 Apr 2024

             

        น้ำมันหม้อแปลงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการฉนวนหน้าที่หลักคือเป็นฉนวนไฟฟ้า และหน้าที่รองคือทำหน้าที่ระบายความร้อน รวมทั้งน้ำมันหม้อแปลงยังสามารถใช้เป็นสื่อที่จะแสดงถึงความผิดปกติภายในของอุปกรณ์ได้ น้ำมันเป็นด่านแรกที่ต้องรับความเครียดทางไฟฟ้าและความร้อนในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นจึงควรทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งวิธีที่จะทำให้ทราบคือการทดสอบ เพื่อที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะการทำหน้าที่ของน้ำมันหม้อแปลงเองหรือต่อตัวอุปกรณ์ และสามารถนำข้อมูลผลทดสอบมาเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ได้ล่วงหน้าอย่างดี การทดสอบน้ำมันหม้อแปลงโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

เพื่อดูสภาพที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน

เพื่อดูสภาพที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน

เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง ว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือไม่ และ/หรือมีการเสื่อมสภาพมากน้อยเพียงใด ยังสามารถใช้งานได้ หรือต้องมีการดำนินการบางอย่างกับน้ำมันหม้อแปลง เช่นปรับปรุงสภาพหรือเปลี่ยน

เป็นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์

เป็นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์

DGA (Dissolved Gas Analysis) เป็นวิธีตรวจจับความผิดปกติได้ดีที่สุดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ในกรณีต้องการความรวดเร็ว DGA มีหลายมาตรฐานสำหรับการตีความก๊าซ สามารถระบุข้อบกพร่องและประเภทของความผิดปกติได้ อีกทั้งยังตรวจจับความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก โดยที่การทดสอบอย่างอื่นอาจมองไม่เห็น

เป็นสื่อเพื่อประเมินอายุของอุปกรณ์

เป็นสื่อเพื่อประเมินอายุของอุปกรณ์

น้ำมันหม้อแปลงเมื่อมีการเสื่อมสามารถปรับปรุงให้คืนสภาพได้ แต่กระดาษฉนวนเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ดังนั้น จึงมีคำกล่าวว่า "อายุงานของกระดาษฉนวน หมายถึง อายุงานของหม้อแปลงนั่นเอง"