เป็นสื่อเพื่อประเมินอายุของอุปกรณ์

Update : 11 Oct 2018

การทดสอบ Degree of Polymerization (DP) จะเป็นวิธีทางตรงในการประเมินอายุงานของกระดาษฉนวน แต่ต้องปลดหม้อแปลง เพื่อตัดกระดาษมาทำการทดสอบ จึงไม่เป็นที่นิยม แต่จะมาใช้วิธีทางอ้อมจากการทดสอบผ่านตัวอย่างน้ำมัน  เนื่องจากการเสื่อมของกระดาษฉนวน จะนำไปสู่การฟอร์มตัวของก๊าซ CO, CO2 และสารประกอบ Furanic ที่เกิดจากเยื่อกระดาษ และละลายลงในน้ำมัน 

ดังนั้น เราสามารถใช้น้ำมันเป็นสื่อกลางในการหาอายุของกระดาษได้ โดยการทดสอบ DGA เพื่อหาก๊าซ CO, CO2 และการสกัดหาสารประกอบ Furanic ที่ละลายในน้ำมัน และใช้ค่า 2-FAL ซึ่งเป็นหนึ่งในสารประกอบ Furanic มาคำนวณผ่านสมการที่มีค่าความสัมพันธ์กับค่า DP ก็สามารถประเมินอายุงานกระดาษได้