Search


Displaying 1-10 of 159 results.

งาน overhaul หม้อแปลง

25 Jul 2018

บริษัท TIS ได้ทำการเปลี่ยน bushing 115kV ที่ site งาน

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

31 Jul 2018

บริษัทTISได้ทำการทดสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย

งานเปิดตัวโปรแกรม Professional Transformer Diagnostics (PTD)

17 Aug 2017

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnostics)

การอบรมหลักสูตรที่ 1 การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

03 Apr 2018

เมื่อวันอังคารที่ 3 และวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม กลุ่มบริษัท TIS ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ

งานทดสอบ AVR ของหม้อแปลงไฟฟ้า

23 Aug 2018

งานทดสอบ AVR ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัท Glow

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า SF6 Gas

การอบรมหลักสูตรที่ 2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํ้ามัน Dissolves Gas Analysis (DGA)

27 Jun 2018

จัดอบรมเมื่อ วันพุธและพฤหสับดี ที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม กลุ่มบริษัท TIS จำกัด ซอยจตุโชติ 14 กรุงเทพฯ 10220

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

23 Aug 2018

งานทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)