การอบรมหลักสูตรที่ 2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในนํ้ามัน Dissolves Gas Analysis (DGA)

27 Jun 2018

การทดสอบ DGA เป็นสื่อที่จะบ่งบอกถึงความผิดปกติภายในของอุปกรณ์ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้นและนำข้อมูล
ผลทดสอบมาเป็นแนวทางในการบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ล่วงหน้า ซึ่งผลการทดสอบ DGA ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ที่
ถูกต้องและแม่นยำ

Photo Gallery