Papers

Displaying 1-9 of 9 results.

เทคนิคการตรวจสอบปัญหาการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธี SFRA

Update : 25 Apr 2024

เทคนิคการตรวจสอบปัญหาการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธี SFRA

ปัญหาความเสียหายการเสียรูปของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดจากแรงทางกลที่กระทำต่อขดลวดจนทำให้ขดลวดมีการเคลื่อนตัว ซึ่งหากมีการเคลื่อนตัวของขดลวดจนฉนวนบริเวณ นั้นมีความวิกฤต อาจนำไปสู่ปัญหาความเสียหายที่รุนแรงตามมา เช่น ปัญหาการ Short-circuit ระหว่างรอบของขดลวด ทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบสภาพทางกลของโครงสร้างขดลวดหม้อแปลง ไฟฟ้า ผ่านเทคนิคการทดสอบ SFRA ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการวินิจฉัย ถึงปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการ วิเคราะห์ผลการตอบสนองเชิงความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไป

การลดความเสี่ยสี่ยงของบุชชิ่งหม้อแปลง

Update : 15 Mar 2024

การลดความเสี่ยสี่ยงของบุชชิ่งหม้อแปลง

บุชชิ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำ ให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหาย ความล้มเหลวดังกล่าวจึงส่งผล กระทบอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบและผู้ปฏิบัติงานที่จัดการสินทรัพย์

ความสำคัญของการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Update : 16 Feb 2024

ความสำคัญของการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจในสภาพการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและนำไปสู่การลดเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ ต่อระบบไฟฟ้าได้ หัวใจหลัก คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ การทดสอบและการตรวจสอบเป็นวิธีการที่จะทำให้เราทราบถึงสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการทดสอบและการตรวจสอบมีกันอยู่หลายระดับ ตั้งแต่การตรวจสอบด้วยสายตา Visual inspection จนถึงการทดสอบในเชิงวิเคราะห์ เช่น การตรวจหาก๊าซที่ละลายในน้ำมันหม้อแปลง Dissolved Gas Analysis (DGA) ที่สามารถทดสอบได้โดยไม่ต้อง de-energize หม้อแปลง

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

Update : 04 Sep 2018

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

การทดสอบ DGA

Update : 08 Aug 2018

การทดสอบ DGA

การทดสอบและวิเคราะห์ก๊าซด้วยวิธี DGA ตามสภาวะที่ใช้งาน เช่น ทดสอบตามวาระขณะใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์, ย้าย, ตามผลหลังซ่อม, ตรวจรับ จะสามารถหาสภาพความผิดปกติของหม้อแปลงได้แต่เริ่มแรก

การเลือกภาชนะบรรจุตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การเลือกภาชนะบรรจุตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

บทความล่าสุดหลายชิ้นกล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำในระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและการทดสอบเพื่อเลือกและเมื่อใด ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับสภาพของวัสดุฉนวนภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าการประเมินอายุการใช้งานและสภาวะการทำงานของอุปกรณ์

การนำน้ำมันเก่า (used oil) ไปใช้งาน

Update : 07 Aug 2018

การนำน้ำมันเก่า (used oil) ไปใช้งาน

น้ำมันเก่า (used oil) หมายถึง น้ำมันที่นำมาจากหม้อแปลงที่เลิกใช้งาน, ซ่อม, เปลี่ยนน้ำมันใหม่ ซึ่งต้องแยกชนิดของน้ำมันว่าเป็นน้ำมันจาก Main tank หรือจากห้อง OLTC และสามารถนำกลับไปใช้งานได้แต่ต้องมีการปรับปรุงสภาพน้ำมันและผ่านการทดสอบ

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

มีอยู่หลายวิธี ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้เกิดความสับสนได้

การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลง

เมื่อผลวิเคราะห์หรือทดสอบ ชี้ว่าน้ำมันเสื่อมสภาพ ต้องทราบว่าจะใช้วิธีใดในการปรับปรุงน้ำมันให้ดีขึ้น หรือว่าไม่สามารถใช้งานต่อได้