Papers

Displaying 1-6 of 6 results.

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

Update : 04 Sep 2018

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

โปรแกรม PTD (Professional Transformer Diagnosis)

การทดสอบ DGA

Update : 08 Aug 2018

การทดสอบ DGA

การทดสอบและวิเคราะห์ก๊าซด้วยวิธี DGA ตามสภาวะที่ใช้งาน เช่น ทดสอบตามวาระขณะใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์, ย้าย, ตามผลหลังซ่อม, ตรวจรับ จะสามารถหาสภาพความผิดปกติของหม้อแปลงได้แต่เริ่มแรก

การเลือกภาชนะบรรจุตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การเลือกภาชนะบรรจุตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง

บทความล่าสุดหลายชิ้นกล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำในระบบหม้อแปลงไฟฟ้าและการทดสอบเพื่อเลือกและเมื่อใด ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวอย่างสามารถให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับสภาพของวัสดุฉนวนภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าการประเมินอายุการใช้งานและสภาวะการทำงานของอุปกรณ์

การนำน้ำมันเก่า (used oil) ไปใช้งาน

Update : 07 Aug 2018

การนำน้ำมันเก่า (used oil) ไปใช้งาน

น้ำมันเก่า (used oil) หมายถึง น้ำมันที่นำมาจากหม้อแปลงที่เลิกใช้งาน, ซ่อม, เปลี่ยนน้ำมันใหม่ ซึ่งต้องแยกชนิดของน้ำมันว่าเป็นน้ำมันจาก Main tank หรือจากห้อง OLTC และสามารถนำกลับไปใช้งานได้แต่ต้องมีการปรับปรุงสภาพน้ำมันและผ่านการทดสอบ

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

มีอยู่หลายวิธี ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่นอน จะทำให้เกิดความสับสนได้

การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลง

Update : 07 Aug 2018

การปรับปรุงสภาพน้ำมันหม้อแปลง

เมื่อผลวิเคราะห์หรือทดสอบ ชี้ว่าน้ำมันเสื่อมสภาพ ต้องทราบว่าจะใช้วิธีใดในการปรับปรุงน้ำมันให้ดีขึ้น หรือว่าไม่สามารถใช้งานต่อได้