การเลือกภาชนะบรรจุตัวอย่างสำหรับ การวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลง