Transformer Risk Asset Management System

Update : 10 Feb 2021

บริษัท TIS GROUP ได้จัดทำโปรแกรม TIS/TRAMS/PTD  ประกอบด้วย โปรแกรมการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Asset Management system / TRAMS) และโปรแกรมการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้า (Profresional Transformers Diagnosis / PTD) โปรแกรมนี้ได้พัฒนาวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผลการทดสอบและการตรวจสอบสภาพ การวินิจฉัย ตามมาตรฐานการทดสอบระหว่างประเทศ. โดยจะจัดขั้นตอนและเลือกวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพตามลำดับความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์หม้อแปลง และข้อมูลความเสี่ยงที่จำเป็น ให้บริการแบบมืออาชีพในการประเมินและจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าของลูกค้า  ผลที่ได้คือการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด  หรือช่วยลดผลกระทบจากความล้มเหลว บุคลากรภาคสนามสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบและนำหม้อแปลงไฟฟ้ากลับเข้าใช้งานในระบบได้อย่างรวดเร็ว.

นอกจากการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายจากผลทดสอบ การประเมินสภาพ จนถึงความเสี่ยงแล้ว บริษัท TIS GROUP จะดำเนินการบำรุงรักษาลักษณะเชิงรุก ใช้การวิเคราะห์แบบ Trend Analysis  เพื่อให้คลอบคลุมหม้อแปลงทุกลูก โดยเฉพาะรุ่นที่เคยเกิดความเสียหายมาก่อน จะได้ทราบถึงแนวโน้มก่อนที่ความผิดปกติจะเกิดขึ้น

วิธีการ Asset Management ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงที่ลดลง ของการผลิตและรายได้