Search


Displaying 51-60 of 158 results.

Transformer Oil purify

11 Oct 2018

ในการทำให้น้ำมันหม้อแปลงบริสุทธิ์ จะขึ้นอยู่เวลาและชนิดของสารปนเปื้อนที่ต้องนำออกจากน้ำมันหม้อแปลง ถ้าการปรับปรุงสภาพน้ำมันไม่ตรงกับสาเหตุของการปนเปื้อน ก็จะกลับมาเป็นอีก TIS Group มีโปรแกรมรวมทั้งบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์และวินิจฉัยผลทดสอบการปนเปื้อนของน้ำมันว่าเป็นชนิดไหน ต้องกำจัดด้วยวิธีใด สามารถกำจัดออกได้มาก/น้อยเพียงใด โดยมีเครื่องมือพร้อมปรับปรุงสภาพให้ตรงจุดกับสาเหตุมากที่สุด

Repair oil leakage

10 Oct 2018

ความชื้น อ๊อกซิเจน และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก จะเป็นตัวการทำให้ระบบการฉนวน ของหม้อแปลงโดยเฉพาะน้ำมันหม้อแปลงเสื่อม ดังนั้นต้องมีวาระในการตรวจสอบการรั่วซึม ของส่วนประกอบต่างๆของหม้อแปลง เมื่อพบการรั่วซึมต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที หรือในการบำรุงรักษาลักษณะเชิงรุก ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนประเก็นก่อนหมดอายุงาน

Overhaul on load Tap Changer

10 Oct 2018

จากการสำรวจพบว่า On load tap changer (OLTC) เป็นอุปกรณ์กลุ่มหลักที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความเสียหาย ดังนั้น OLTC ต้องมีการวางแผนในการบำรุงรักษา ซึ่งการบำรุงรักษาต้องทำทั้งแบบTime base maintenance และ Condition base maintenance บริษัท TIS Group มีความพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง ที่จะช่วยท่านทำการบำรุงรักษาทั้งสองแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Spare parts

17 Oct 2018

สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับการ repair และ refurbish คือการเตรียมการที่ดี และความพร้อมของ Spare parts บางครั้งการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงสภาพ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถนำอุปกรณ์กลับเข้าใช้งานได้ เพราะขาดการเตรียมการที่ดี หรือความไม่พร้อมของ spare parts

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970