Spare parts

Update : 17 Oct 2018

บริษัททีไอเอสกรุ๊ป สามารถช่วยท่านได้ดังต่อไปนี้

-จัดหา spare parts ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการซ๋อมแซมและแก้ไขปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ชุดประเก็นต่างๆ,บุชชิ่ง,อุปกรณ์ในชุด OLTC,rubber bag ฯลฯ

-ติดต่อประสานงานในการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่หม้อแปลงต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลานาน

-เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเอง