Transformer Oil purify

Update : 11 Oct 2018

ในช่วงอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า อาจจะเป็นเวลานานหลายปี น้ำมันจะสะสมสารปนเปื้อนต่างๆ (น้ำ ก๊าซและอนุภาคที่เป็นทั้งของแข็งและของเหลว) จะส่งผลเสียต่อคุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งจะกระทบถึงคุณสมบัติความเป็นฉนวนของ solid insulation เช่นกระดาษฉนวนด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวมากขึ้น ดังนั้นเมือพบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงลดลง  น้ำมันหม้อแปลงต้องได้รับการวางแผนทำให้บริสุทธิ์จากสารแปลกปลอมและสารปนเปื้อนทันที  แต่ต้องวิเคราะห์และดูวิธีการในการทำให้น้ำมันหม้อแปลงบริสุทธิ์ด้วย  เนื่องจากสามารถใช้วิธีการต่าง ๆได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับชนิดของสารปนเปื้อนที่ต้องนำออกจากน้ำมันหม้อแปลง เพื่อให้เป็นการการแก้ไขตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นมากที่สุด ไม่สูญเปล่าที่จะเกิดจากลักษณะแก้ไขซ้ำ เนื่องจากการวิเคราะห์และการแก้ไขไม่ตรงจุด