Search


Displaying 31-40 of 152 results.

งานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ

06 Jun 2019

บริษัททีไอเอสกรุ๊ป มีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทันสมัย ที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่นเครื่องทดสอบ PDC และเครื่อง FRA ตลอดจนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

เพื่อดูสภาพที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน

11 Oct 2018

เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง ว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือไม่ และ/หรือมีการเสื่อมสภาพมากน้อยเพียงใด ยังสามารถใช้งานได้ หรือต้องมีการดำนินการบางอย่างกับน้ำมันหม้อแปลง เช่นปรับปรุงสภาพหรือเปลี่ยน

เป็นสื่อเพื่อหาสภาพความผิดปกติของอุปกรณ์

11 Oct 2018

DGA (Dissolved Gas Analysis) เป็นวิธีตรวจจับความผิดปกติได้ดีที่สุดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ในกรณีต้องการความรวดเร็ว DGA มีหลายมาตรฐานสำหรับการตีความก๊าซ สามารถระบุข้อบกพร่องและประเภทของความผิดปกติได้ อีกทั้งยังตรวจจับความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มแรก โดยที่การทดสอบอย่างอื่นอาจมองไม่เห็น