Search


Displaying 31-40 of 159 results.

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานบำรุงรักษา

04 Oct 2018

ผู้ใช้งานต้องมีการสร้างกลยุทธ์การบำรุงรักษา เช่นวางแผนงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อที่จะช่วยให้มั่นใจในระดับที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่

04 Oct 2018

อายุงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มการ commissioning ที่ site งาน ซึ่งจะมีผลต่อ warranty period และแผนการบำรุงรักษาต่อไป

งานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ

06 Jun 2019

บริษัททีไอเอสกรุ๊ป มีเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทันสมัย ที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่นเครื่องทดสอบ PDC และเครื่อง FRA ตลอดจนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970

-

01 Jan 1970