งานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่องานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่

Update : 04 Oct 2018

การตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์อย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงถึงสภาพอุปกรณ์เมื่อนำเข้าใช้งานครั้งแรก ไว้ในการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ภายหลังการบำรุงรักษาว่ายังมีสภาพเหมือนเดิมหรือไม่ หรือมีความผิดปกติอย่างไร เพือทราบถึงประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาแต่ละครั้งและสามารถวางแผนในการบำรุงรักษาครั้งต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการ claim อุปกรณ์ด้วยเมื่อพบความไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจนหมด warranty period