งานวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อประเมินถึงอายุของอุปกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพเฉพาะจุดที่ต้องการทราบ

Update : 06 Jun 2019

บางครั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีความผิดปกติที่ต้องใช้เครื่องมือ และการวิเคราะห์ที่มีความสามารถ ตลอดจนบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงกว่ากรณีการทดสอบปกติ เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าที่สงสัยว่าจะมีความชื้นในกระดาษสูงกว่าปกติ มีความจำเป็นต้องการทำ dry out หรือไม่ การทดสอบปกติไม่สามารถบอกได้ชัดเจน อาจต้องใช้เครื่องทดสอบ PDC (Polarization Depolarization current) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บอกค่าความชื้นในกระดาษได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปคำนวณเพือประเมินหาอายุงานของกระดาษได้ และบอกคุณสมบัติความผิดปกติของฉนวนในหัวข้อต่างๆได้อีกด้วย

หรือกรณีหม้อแปลงที่มีกระแสลัดวงจรสูงมากไหลผ่าน หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง ต้องการทราบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นภายในหรือไม่ ก็อาจต้องทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ FRA (Frequency Respone Analyzer) ซึ่งสามารถบอกถึงการ deform ของขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ