งานทดสอบ AVR ของหม้อแปลงไฟฟ้า

23 Aug 2018

งานทดสอบ AVR ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัท Glow ซึ่งใช้ในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับผู้ใช้งานอยู่ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา