เพื่อดูสภาพที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงขณะใช้งาน

Update : 11 Oct 2018

โดยแบ่งประเภทการทดสอบ ดังนี้ 

  1. ทดสอบเพื่อตรวจรับ (New oil)

  2. ทดสอบตามวาระขณะใช้งาน

      2.1 รายการที่ต้องทดสอบทุก 1 ปี

      2.2 รายการที่ต้องทดสอบทุก 5-6 ปี หรือตามความเหมาะสม