หลักสูตรที่เปิดอบรมปี 2562

02 May 2019 - 10 Jun 2019

หลักสูตรที่ 1

การทดสอบน้ำมันหม้อแปลง

หลักสูตรที่ 2

การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ำมัน (DGA)

หลักสูตรที่ 3

การวิเคราะห์ DGA ในห้อง ON LOAD TAP CHANGER (OLTC)

หลักสูตรที่ 4

การบำรุงรักษาหม้อแปลงและ TRANSFORMER ASSET MANAGEMENT

หลักสูตรที่ 5

ปัญหาของน้ำกับระบบ INSULATION

หลักสูตรที่ 6

ON-LINE DGA

หลักสูตรที่ 7

การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (พื้นฐาน)

หลักสูตรที่ 8

การป้องกันระบบไฟฟ้าและรีเลย์ที่ใช้ในระบบป้องกัน

POWER SYSTEM AND RELAY PROTECTION

 

 

Document