การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ เพื่อขยายอายุการใช้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ระบบไฟฟ้า

17 Apr 2020 - 31 May 2020

บทความนี้ขอนำเสนอหลักในการทดสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น โดยในเนื้อหานั้นได้รวบรวมมาจาก คู่มือบำรุงรักษาโดยบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลง, Utility ต่างๆ รวมไปถึงจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง ซึ่งความถี่บ่อยของวาระการบำรุงรักษานั้นอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง ตามปัจจัยต่างๆของผู้ใช้งาน การบำรุงรักษาด้วยหลักการที่ถูกต้องและสม่ำเสมอนั้น คือหัวใจหลักในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจในสภาพการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและจะนำไปสู่การลดเหตุการณ์ทีไม่พึงประสงค์ต่อระบบไฟฟ้าได้

Document