การตรวจวัด Partial discharge ของหม้อแปลงไฟฟ้า

11 Aug 2020 - 31 Dec 2020

Document