"ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO 17025:2017"

07 Feb 2024 - 08 Feb 2024

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท อินซูเลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซััลแทนท์ จำกัด (IEC)

ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองห้องปฏิบัติการตาม ISO17025:2017 จากทาง สมอ. ซึ่งการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสำหรับการแข่งขันในระดับสากล การขอรับรองมาตรฐานนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งมั่นปรับปรุง และรวมไปถึงการยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

TIS GROUP ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องในการบริการของ TIS GROUP และหวังอย่างยิ่งว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดี งานตรงเวลา พัฒนาเพื่อคุณภาพ ตามนโยบายของ TIS GROUP

Document