การทดสอบทางไฟฟ้าของหม้อแปลง (ขั้นพื้นฐาน) !!!(Coming soon)!!

07 Nov 2018 - 08 Nov 2018

เพื่อให้ทราบถึงสภาพความพร้อมใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน เราจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบทางไฟฟ้า โดยแบ่งหัวข้อการทดสอบออกเป็น

 Factory test การทดสอบตั้งแต่ที่โรงงานผู้ผลิต

 Pre-commissioning test เมื่อขนส่งมาที่ Site และภายหลังการติดตั้ง ก่อนนำเข้าใช้งานในระบบ ก็ต้องมีการทดสอบ

 Periodic test ภายหลังจากหม้อแปลงใช้งาน ต้องมีการทดสอบตามวาระ เพื่อติดตามสภาพและพิจารณาถึงแนวโน้มความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในหม้อแปลง

Document