SCG visited TIS GROUP

11 Dec 2019

คุณมนต์ชัย วงศรีและคณะ SCG ได้เข้าเยี่ยมชม TIS Group ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อเข้าดูงานและฟังบรรยายสรุปการทำงานของห้องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

Photo Gallery