การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการทดสอบและการเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง (Non Toxic)

24 Dec 2019

      ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการจัดการของเสียที่ไม่ถูกต้อง นับว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญกับทุกหน่วยงาน บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีนโยบายให้มีการบริหารจัดการและคัดแยกขยะที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งแนวทางการลดผลกระทบดังกล่าว ทางบริษัทจึงมีความตั้งใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งกำจัดกับบริษัทที่รับกำจัดและเป็นบริษัทที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบมีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานรองรับ

Photo Gallery