อบรมหลักสูตร ''ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"

26 Apr 2021

อบรมหลักสูตร  ''ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"  วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ บริษัท ทีไอเอส สำนักงานใหญ่

Photo Gallery