"ตรวจประเมินเพื่อขอรับรองห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO 17025:2017"

08 Feb 2024

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท อินซูเลชั่นเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (IEC)

ได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองห้องปฏิบัติการตาม ISO17025:2017 จากทาง สมอ. ซึ่งการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสำหรับการแข่งขันในระดับสากล การขอรับรองมาตรฐานนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งมั่นปรับปรุง และรวมไปถึงการยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ

Photo Gallery