Plan to maintenance

Update : 05 Jun 2019

บริษัท TIS ENGINEERING สามารถช่วยท่านในการวางแผน เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ( best practice ) ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ด้วยหัวข้อที่ครอบคลุม

- การปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบและการทดสอบเพื่อประเมินสภาพหม้อแปลง

- ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการต่างๆ

- กิจกรรมการบำรุงรักษาเฉพาะด้านที่จำเป็น

-ปัจจัยทรัพยากรด้านมนุษย์และวัสดุ

รวมทั้งงานวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูง วางแผนและจัดหา spare parts ที่เหมาะสมและทันเวลาในการใช้งาน