Transformer Risk Asset Management System

Transformer Risk Asset Management System

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบไฟฟ้า โดยไม่ให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของสินทรัพย์มากพอ มีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอุปกรณ์ใด ๆที่มีความสำคัญต่อระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอายุงานที่เพิ่มขึ้น วันนี้ได้มีการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลงแนวทาง / เทคนิคใหม่ ของการตรวจสอบ การวินิจฉัย เพื่อการประเมินสภาพ และการยืดอายุงานของหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท TIS GROUP มีการพัฒนาโปรแกรม TIS/TRAMS/PTD เป็นโปรแกรมในการจัดการสินทรัพย์หม้อแปลงไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

View detail