DGA tested on site

ตอบสนองกรณีที่หม้อแปลงเกิดเหตุการณ์ self protection สั่ง Alarm หรือTrip ออกจากระบบ หรือเกิดเหตุการณ์ในระบบใกล้เคียง  DGA แบบ Portable และโปรแกรม PTD ของเรา จะช่วยท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- ไม่ต้องเสียเวลาเก็บตัวอย่างส่งมาที่ LAB และรอคอยผลทดสอบ

- ทราบผลทดสอบและวิเคราะห์ผลพร้อมส่ง Test report ทันทีภายใน15 นาที

- ช่วยการตัดสินใจได้เร็วขึ้น ในการนำหม้อแปลงกลับเข้าใช้งาน เพิ่มการทดสอบอื่นๆ และ/หรือต้องมีการแก้ไขกรณีหม้อแปลงมีความผิดปกติ