Water in oil tested on site

 

การทดสอบหาค่าน้ำในน้ำมันหม้อแปลงโดยตรงจากหม้อแปลงที่ site จะเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากทดสอบโดยตรงจากหม้อแปลงไม่ผ่านตัวกลางอื่นๆ รวมทั้งทดสอบสภาพและสภาวะขณะใช้งานจริง  เช่น อุณหภูมิ  และความชื้น ซึ่งสามารถนำค่าเหล่านี้ และค่าอิ่มตัวของน้ำในน้ำมัน( %RS: Relative saturation) ที่วัดจากเครื่อง portable ไปใช้ในการคำนวณหาค่าน้ำในกระดาษได้ใกล้เคียงที่สุด สามารถนำค่าไปประเมินเพื่อการยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการใช้แนวทางการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า (การบำรุงรักษาเชิงรุก) และข้อดีของเครื่องทดสอบค่าน้ำแบบ portable คือ

- ไม่ต้องเสียเวลาเก็บตัวอย่างส่งมาที่ LAB  อาจมีการปนเปื้อน และรอคอยผลทดสอบ 

- ทราบผลทดสอบและวิเคราะห์ผลพร้อมส่ง Test report ทันทีภายใน 15 นาที